Bistandsadvokat - erstatning og oppreisning

Etter straffeprosessloven § 107a har den fornærmede rett til bistandsadvokat i nærmere angitte straffesaker. Flere av våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken.

I forbindelse med straffesaken reises det ofte erstatningsrettslige spørsmål. Bistandsadvokaten skal der det er aktuelt, fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede eller de etterlatte. På bakgrunn av firmaets brede kompetanse på personskadeerstatning mener vi å kunne tilby best mulig bistand på dette området.

Bistandsadvokaten bekostes av det offentlige uten behovsprøving i forhold til fornærmedes økonomi.