Ulykker

Dersom du skader deg i fritiden, f.eks faller på ski og skader kneet har du ingen ansvarlig skadevolder å kreve erstatning fra. Da er det avgjørende at du har tegnet en forsikring som gir deg rett til utbetaling. Dersom du ikke klarer å arbeide like mye som før er du avhengig av en uføreforsikring hvis du skal få kompensert noe av tapet ved inntektsbortfall. Har du ikke uføreforsikring er du henvist til folketrygdens ytelser.

Offentlig ansatte

Offentlig ansatte har pensjoner i statens pensjonskasse, kommunal pensjonskasse eller lignende som dekker svært mye av inntektsbortfallet.

Uføreforsikringer

Ved uføreforsikringer er det ofte krav om at forsikringstaker har vært minst 50% arbeidsufør i 2 år sammenhengende og uførheten blir bedømt som varig. Svært ofte blir det tvist med forsikringsselskapet om forfallstidspunktet for uføreforsikringer. Det kan være fornuftig å få profesjonell rådgivning slik at du ikke går glipp av forsinkelsesrenter og forsikringssummen blir redusert som følge av at forsikringsselskapet utskyter forfallstidspunktet og utbetalingen av forsikringen.

Ulykkesforsikringer

Du kan også ha en eller flere ulykkesforsikringer som kommer til utbetaling ved en varig medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell av en spesialist. Hvis f.eks forsikringssummen er kr. 500.000 ved 100% medisinsk invaliditet blir utbetalingen ved f.eks 10% invaliditet kr. 50.000 med tillegg av forsinkelsesrente fra 2 måneder etter at skaden ble meldt.

Foreldelse

Det er viktig at du undersøker hvilke forsikringer du har og melder fra til forsikringsselskapet slik at kravet ikke blir foreldet. Arbeidsgiver kan ha tegnet forsikringer, du kan være medforsikret under ektefellens forsikringer eller ha forsikringer via medlemsskap i foreninger eller ha dekning via kredittkort.