Nyheter

HR-2015-01095-A - Høyesterettsdom om bilansvar

06.10.2015 12:09
Saken gjelder spørsmål om en hodeskade forårsaket ved lukking av bagasjeluke på en bil er omfattet av bilansvaret, jf. bilansvarsloven § 4. Skadelidte hadde bøyd seg ned bak bilen for å skifte sko men...
Les mer

Høyesterettssdom om beregning av menerstatning - HR-2015-1362-A

16.09.2015 13:33
Saken gjaldt utmåling av menerstatning etter at en kvinne var utsatt for en trafikkulykke og ble påført skader som medførte medisinsk invaliditet på 40 %. Hun hadde en såkalt inngangsinvaliditet på 41...
Les mer

Ruspåvirket sjåfør - passasjer skadet - bistandsadvokat

25.06.2015 13:20
Trafikkulykke med ruspåvirket sjåfør og høy fart. Bistandsoppdrag for passasjer som ble skadet i ulykken. Passasjeren hadde drukket alkohol, spørsmål om rett til oppreisningserstatning - erstatning fo...
Les mer

Endringer i skadeerstatningsloven vedr standardisert erstatning til barn

19.05.2015 13:58
Stortinget skal sannsynligvis i løpet av våren behandle forslag til endringer av skadeserstatningslovens regler om standardisert erstatning til barn. Departementet går inn for å videreføre standardise...
Les mer

Høyesterettsdom vedr forsørgertap-HR-2014-02423-A

07.01.2015 10:46
Saken gjaldt avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke. Spørsmålet var i hvilken grad de etterlatte etter en avdød bilfører må tåle at erstatningen reduseres som følge av at fø...
Les mer

Høyesterettsdom om kapitaliseringsrenten, HR-2014-02425-S

07.01.2015 10:40
Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter en alvorlig og varig personskade. Spørsmålet var hvilken kapitaliseringsrente som skal anvendes ved neddiskonteringen av fremtidig inntektstap, fremtidige utgif...
Les mer

Høyesterettsdom om oppreisning HR-2014-1899-A

08.10.2014 15:26
Saken gjaldt utmåling av oppreisningserstatning til etterlatte etter at en person ble drept i trafikken. Sjåføren som kjørte på vedkommende ble dømt for uaktsomt drap, og de 8 etterlatte fikk oppreisn...
Les mer

Seks søsken mistet moren sin da Anna Cieślak (49) omkom i en trafikkulykke.

29.09.2014 12:38
Rettssaken startet i Fjordane Tingrett i dag. Catharina Skage er bistandsavdvokat for de etterlatte. Her kan du lese mer om saken: Aftenposten1 Aftenposten2 NRK Legen ble dømt for bildrap, les saken i...
Les mer

Høyesterettsdom HR-2014-997-A Skadet under teambuilding - får erstatning

16.06.2014 13:32
Spørsmålet var om hvorvidt skade som skjer under teambuilding er å betrakte som yrkesskade. For at skade skal anses som yrkesskade må ulykken ha inntruffet "i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstide...
Les mer

Rauken dommen LE-2013-101620 Eidsivating Lagmannsrett 18.3.2014

25.03.2014 07:36
Skadelidte (A) ble påkjørt bakfra av bil i høy hastighet den 29.09.96 og ble påført nakkesmerter (whiplash). Før ulykken hadde A i perioden 17.11.95 - 31.12.95 vært 100% sykemeldt og deretter 50% syke...
Les mer

Høyesterettsdom HR-2013-2590-A Kvikksølvforgiftning godkjent som yrkesskade

09.01.2014 12:28
I dom av 12.12.13 behandlet Høyesterett spørsmålet om tidligere tannlegeassistent (A) som hadde arbeidet med amalgam skulle få godkjent kvikksølvforgiftning som yrkessykdom. Spørsmålet var om folketry...
Les mer

Høyesterettsdom 2013-02187-A

29.10.2013 08:27
Dommen omhandler den samme rettlige problemstilling som i dommen det refereres til nedenfor (HR 2013-02188-A). I denne saken hadde skadelidte fått påvist håndeksem pga eksponering i arbeid allerede i ...
Les mer

Høyesterettsdom 2013-02188-A

28.10.2013 17:59
Tolkning av overgangsbestemmelsen i yrkesskadeforsikringslovens § 21, nærmere bestemt spørsmålet om en hørselskade som ble påvist før lovens ikrafttredelse 01.01.90 men som forverret seg pga fortsatt ...
Les mer

Foreslår ny og enklere arbeidsskadeforsikring pressemelding fra arbeidsdepartementet

26.09.2013 09:09
Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer. - Je...
Les mer