Yrkessykdom – Kvikksølvrelatert hjerneskade

Dommen behandler to spørsmål: Var yrkessykdommen konstatert før yrkesskadeforsikringsloven trådt i kraft, dvs 01.01.90? Og var krav om erstatning foreldet? HR tolker først lov om yrkesskadeforsikring § 21 som bestemmer at loven gjelder for skader og sykdommer som er konstatert etter 01.01.90. A hadde lenge før 1990 konstatert en rekke sykdomssymptomer og plager av både […]

Les mer

Yrkesskadeerstatning – fremtidig inntektstap

Yrkesskadeerstatning  for fremtidig inntektstap er for første gang beregnet individuelt og ikke etter standardforskriften. Saken gjaldt krav om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter yrkesskade.  Skaden medførte at hun ikke kunne fortsette i sitt arbeide som hjelpepleier.  Erstatningskravet for fremtidig inntektstap var beregnet konkret og individuelt til kr. 2. 120.000. Standarderstatningsbeløpet var ca kr. […]

Les mer

Krav om erstatning for nakkeslengskade

Borgarting Lagmannsrett 17. oktober 2016 – LB-2015-76400) Krav om erstatning for nakkeslengskade – Spørsmål om årsakssammenheng. En kvinnelig motorsyklist kolliderte med en bil i 2007. Kvinnen hadde nakkeplager allerede fra en tidligere ulykke i 1991. Lagmannsretten fant at det var årsakssammenheng mellom den nye ulykken og hennes nåværende nakkeplager, men at hun uansett ville ha […]

Les mer

Trafikkulykke – erstatningssak

Trafikkulykke med et hodetraume og nakkeskade 2006. Saken var ved et annet advokatkontor  i hele 9 år uten at det skjedde stort. Klienten fikk da tilbud om sluttoppgjør med kroner 200.000,- . Han var misfornøyd med advokaten , og byttet til oss. Vi fikk fremforhandlet tilbudet til 500.000,-, men valgte å avslå da tilbudet var […]

Les mer