Agder lagmannsrett - 18.06.2012

Yrkessjåfør opplevde i en tunell at en politibil under utrykning kom mot ham i hans egen kjørebane. Det oppsto ingen kollisjon men yrkessjåføren ble etter hendelsen sykemeldt og senere helt arbeidsufør. Tingretten dømte If og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) solidarisk ansvarlig for lidt inntektstap i seks år, menerstatning og påførte utgifter. Lagmannsretten frifant if og YFF. Ansvarshendelsens bidrag var for uvesentlig og følgen for upåregnelig til å gi grunnlag for erstatning. Sjåføren hadde en spesiell sårbarhet etter en trafikkulykke i sin ungdom.

Det var altså snakk om en nestenulykke. Skadelidte har forklart at på vei ut av en sving i neste tunell, så han plutselig en personbil og en politibil ved siden av denne i hans kjørefelt på vei mot seg. Han var helt sikker på at det ville ende med kollisjon. Han tror det må ha støkt sånn at det kortvarig svartnet for ham, for han var sikker på at politibilen i siste øyeblikk klarte å svinge inn foran lastebilen. Det som faktisk skjedde var at politibilen bremset og svingte inn igjen bak personbilen. Skadelidte feiltolket altså situasjonen til langt mer dramatisk og risikofylt enn hva som var faktum. Lagmannsretten legger således til grunn at skadelidtes subjektive opplevelse av hendelsen adskiller seg betraktelig fra den reelle og objektive faresituasjonen som ble skapt av politibilens manøvrering. Skadelidtes oppfatning og beskrivelse av situasjonen som en dramatisk nestenkollisjon, er ikke slik de fleste sjåfører i liknende situasjoner ville reagert.

Lagmannsretten tar ikke stilling til om selve nestenkollisjonen faller inn under begrepet arbeidsulykke. Det avgjørende spørsmål er om nestenulykken var så ubetydelige/uvesentlig at det er unaturlig å kreve erstatning pga denne.

Spesialist (psykiater) konkluderer med at skadelidtes plager (somatoform lidelse) i vesentlig grad skyldes en ulykke han opplevde som 14-15 år gammel hvor han kjørte på en mann som døde av skadene.

Lagmannsretten er klare på at både selve tunellhendelsens perifere bidrag i årsaksrekken samt den upåregnelige og inadekvate følge av tunellhendelsen (total uførhet) fritar selskapet for ansvar. Skadelidtes særlige sårbarhet for retraumatisering som han har båret med seg siden 14-15 års alder er jfr lagmannsretten ikke erstatningsrettslig vernet. Man har å gjøre med en spesiell sårbarhet som har medført varig uførhet etter en trafikkepisode som ikke kan karakteriseres som mer dramatisk enn hva mange bilister utsettes for til daglig.