Frostating lagmannsrett - RG-2011-928

En omsorgsarbeider redde opp sengen mens hun holdt øye med en psykisk utviklingshemmet bruker på badet ved siden av. Hun vred kroppen og fikk akutte smerter i ryggen. Episoden medførte at hun ble lam fra livet og ned. Lagmannsretten var enig med trygderetten i at det ikke forelå en arbeidsulykke etter det avdempede ulykkesbegrepet i folketrygdloven.

Forhold som ble vektlagt:
Skadelidte hadde forut for hendelsen hatt ryggplager i mange år. Hun var stresset under selve hendelsen som utløste ryggskaden. Brukeren var vanskelig og det var ikke rom for hjelp av kollegaer. Skadelidte var derfor stresset og spent og måtte se seg bak over skulderen kontinuerlig samtidig som hun redde opp sengen. Rommet til brukeren var lite og sengen var lav. Lagmannsretten legger til grunn at stress alene ikke er tilstrekkelig til at det avdempede ulykkesbegrep kan anses oppfylt. Selve arbeidssituasjonen som utløste skaden kan jfr lagmannsretten heller ikke anse som usedvanlig i skadelidtes arbeid. Videre mangler hendelsen det usedvanlige skadepotensialet. Det var ikke noe spesielt risikomoment som lå utenfor normal arbeidsprosedyre.