Høyesterettsdom HR-2012-1926-A

Yrkesskade - dødsfallserstatning til etterlatte
Skadelidte hadde fått utbetalt erstatning for fremtidig inntektstap basert på 100% uførhet før han døde. Gjenlevende ektefelle fremsatte krav om erstatning for tap av forsørger jfr yrkesskadeforsikringsloven § 12, annet ledd. Høyesterett kom til at det ikke kan gis dødsfallserstatning til etterlatte under yrkesskadereglene når skadelidte før sin død har fått full erstatning for fremtidig inntektstap. Det ble vist til de alminnelige erstatningsreglene, og lagt vekt på å unngå en løsning som innebar at skadevolder måtte erstatte det fulle tap to ganger. Høyesterett presiserte imidlertid at det kan være rom for en forholdsmessig dødsfallserstatning hvis skadelidte før sin død bare har fått erstatning for tap av deler av ervervsevnen.