Høyesterettsdom HR-2012-2348-A

Yrkesskade - beviskrav ved yrkessykdom
I sak om krav om utbetaling av yrkesskadeforsikring etter løsemiddelskader la Høyesteretts flertall til grunn at presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd ikke gjelder spørsmålet om hvorvidt arbeidstakeren faktisk har en skade eller sykdom som er likestilt med yrkesskade, eller spørsmålet om årsakssammenheng mellom kjemisk påvirkning og skaden. Arbeidstakeren har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt. Sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig. Dissens 4-1.