Høyesterettsdom HR-2013--1120

Ny dom fra Høyesterett om gjenopptak av tidligere erstatningsoppgjør.

Høyesterett avsa den 28. mai 2013 en dom som styrker skadelidtes rettigheter til en fornyet vurdering av en tidligere avsluttet erstatningssak. Det blir presisert av Høyesterett at en utvikling til vesentlig ugunst for skadelidte kan gi rett til en fornyet vurdering av erstatningsoppgjøret. Det kan enten være en forverring av medisinsk invaliditet eller kun en forverring av ervervsmessig invaliditet. Det er i dommen fremhevet at det vil virke uheldig om skadelidte som anstrenger seg for å være i arbeid skal komme dårligere ut erstatningmessig enn skadelidte som faller ut av arbeid med en gang etter skaden.

Et gjennopptak av erstatningssaken forutsetter også at den negative utviklingen ligger utenfor det som partene kunne regne med, og at det tidligere erstatningsoppgjøret i ettertid fremstår som urimelig eller ubalansert.

Det er en forutsetning for å få vurdert om man har grunnlag for ytterligere erstatning, at det er en sammenheng mellom ulykken og forverringen.