Yrkesskadereform

I dag må den som blir yrkesskadet forholde seg til to regelverk, lov om folketrygd og lov om yrkesskadeforsikring. Nå bebuder arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at Regjeringen vil fremme et nytt lovforslag om arbeidsskadeforsikring for Stortinget våren 2013.

Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket for å tilpasse dette til dagens arbeidsliv.Yrkessykdomslisten skal i utgangspunktet inneholde alle sykdommer som ut fra anerkjent forskning på sammenhenger mellom arbeid og sykdom, kan settes i sammenheng med yrket. Dette vil innebære en betydelig utvidelse sammenlignet med dagens ordning.

Det foreslås opprettet en offentlig arbeidsskadeenhet som skal behandle og avgjøre krav om erstatning etter ny lov. Enheten skal ta stilling til godkjennelsesspørsmålet og utmåle erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk (medisinsk men) tap. Denne enheten vil bli stor, kanskje med 4-500 ansatte. Basert på våre erfaringer med offentlig saksbehandling, herunder NAV og Norsk Pasientskadeerstatning, er det mye som tyder på at saksbehandlingen og saksbehandlingstiden ikke vil bli til det bedre for de skadde med forslaget.

Hovedtrekkene i forslaget er lagt frem i Revidert Nasjonalbudsjett for 2012.

Les mer