Danske Alpha Insurance AS er konkurs – hva med yrkesskadeforsikringene?

Mange norske arbeidstakere er forsikret i Alpha Insurance AS når det gjelder yrkesskader. Den danske bostyrer i konkursboet har meddelt at yrkesskader ikke er dekket under den danske garantiordningen. Vi har 30-40 yrkesskader som er omfattet av konkursen. Bostyrer har meddelt at krav må meldes i boet innen 08.11.18, men det kan ta flere år […]

Les mer

3000 yrkesskader registreres hvert år bare i industrien.

Det er et høyt tall. Det totale antall yrkesskader registrert hos NAV i 2014 var 24.000. I tillegg er det anslått at det underrapporteres omtrent 50.000 yrkesskader årlig på landsbasis. Vi har bistått mange tusen arbeidstakere gjennom mer enn 25 år etter yrkesskader. Dessverre må vi si, så bekrefter rapporten fra Arbeidstilsynet som NRK har […]

Les mer

Nye regler om barneerstatning

Nye regler om standardisert erstatning for inntektstap til barn er vedtatt med virkning fra 1. mars 2018. Endringen gjelder erstatning for barn/ungdom som ikke har fylt 19 år når ulykken skjer. Det er i reglene gjort en deling av inntektstapsberegningen for over og under 21 år. Det er lagt inn hensyn til hvorvidt uføretrygd innvilges […]

Les mer

Dom – oppreisningserstatning til etterlatte etter motorsykkelulykke

Dommen gjaldt oppreisning til 3 etterlatte som følge av at motorsyklist var blitt drept i kollisjon med møtende vogntog. I en sving hadde vogntoget fått sleng på hengeren, slik at denne traff motorsyklisten, som døde etter kort tid. Det var spørsmål om hvorvidt trailersjåførens kjøring kunne betraktes som grovt uaktsom, herunder om en teknisk svikt […]

Les mer

Yrkessykdom – Kvikksølvrelatert hjerneskade

Dommen behandler to spørsmål: Var yrkessykdommen konstatert før yrkesskadeforsikringsloven trådt i kraft, dvs 01.01.90? Og var krav om erstatning foreldet? HR tolker først lov om yrkesskadeforsikring § 21 som bestemmer at loven gjelder for skader og sykdommer som er konstatert etter 01.01.90. A hadde lenge før 1990 konstatert en rekke sykdomssymptomer og plager av både […]

Les mer

Yrkesskadeerstatning – fremtidig inntektstap

Yrkesskadeerstatning  for fremtidig inntektstap er for første gang beregnet individuelt og ikke etter standardforskriften. Saken gjaldt krav om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter yrkesskade.  Skaden medførte at hun ikke kunne fortsette i sitt arbeide som hjelpepleier.  Erstatningskravet for fremtidig inntektstap var beregnet konkret og individuelt til kr. 2. 120.000. Standarderstatningsbeløpet var ca kr. […]

Les mer

Krav om erstatning for nakkeslengskade

Borgarting Lagmannsrett 17. oktober 2016 – LB-2015-76400) Krav om erstatning for nakkeslengskade – Spørsmål om årsakssammenheng. En kvinnelig motorsyklist kolliderte med en bil i 2007. Kvinnen hadde nakkeplager allerede fra en tidligere ulykke i 1991. Lagmannsretten fant at det var årsakssammenheng mellom den nye ulykken og hennes nåværende nakkeplager, men at hun uansett ville ha […]

Les mer

Trafikkulykke – erstatningssak

Trafikkulykke med et hodetraume og nakkeskade 2006. Saken var ved et annet advokatkontor  i hele 9 år uten at det skjedde stort. Klienten fikk da tilbud om sluttoppgjør med kroner 200.000,- . Han var misfornøyd med advokaten , og byttet til oss. Vi fikk fremforhandlet tilbudet til 500.000,-, men valgte å avslå da tilbudet var […]

Les mer