Bistandsadvokat

Bistandsadvokat – erstatning og oppreisning

Etter straffeprosessloven § 107a har den fornærmede rett til bistandsadvokat i nærmere angitte straffesaker. Våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken.

I forbindelse med straffesaken reises det ofte erstatningsrettslige spørsmål. Bistandsadvokaten skal der det er aktuelt, fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede eller de etterlatte. 

Bistandsadvokaten bekostes av det offentlige uten behovsprøving i forhold til fornærmedes økonomi.

05.04.2018