Hva har jeg krav på?

Erstatning ved yrkesskade – hva dekker yrkesskadeforsikringen?

I tiden etter en ulykke dukker det ofte opp økonomiske spørsmål. Hvem dekker utgiftene mine til lege? Til fysioterapeut? Hva gjør jeg med inntektstapet mitt?

Dersom du er skadet på jobb har du rett til å få dekket alle utgifter du har og vil få som følge av skaden og inntektstapet ditt. Dette beregnes individuelt i hver enkelt sak. Hva du har krav på avhenger av hva slags behov du har, hva slags skade du har fått og hva slags inntekter du ville hatt.

Kontakt oss for en gratis samtale om din sak.

Yrkedsskadeforsikringen dekker vanligvis følgende poster:

  • inntektstap
  • utgifter
  • fremtidig inntektstap (grunnerstatning)
  • hjemmearbeidstap
  • ménerstatning (både fra forskringsselskapet og NAV) og
  • utgifter til advokat.

Ingen yrkesskadesaker er like og det vil alltid oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet. Vanlige diskusjonstemaer er hva som er ditt faktiske økonomiske tap, hvor stort omfang skaden har for deg og om det er andre årsaker til skadene dine. Dine erstatningskrav kan avhenge av utdanning, yrke, inntektssituasjon, familiesituasjon og hva slags skade du har fått. Vi har lang erfaring med slike vurderinger og kan hjelpe deg med å avklare hva du har krav på.

Utgifter

Du har krav på å få dekket alle rimelige og nødvendige utgifter som følge av ulykken fra forsikringsselskapet. Først må det undersøkes hva det offentlige dekker og deretter kreves differansen fra forsikringsselskapet. Normalt dekkes utgifter til lege, behandlinger, transport og medisiner ved yrkesskader, men det kan være enkelte utgifter som ikke dekkes.

Vi anbefaler at du tar vare på alle kvitteringer. Det som virker å være en lav sum når du betaler kan bli et stort beløp dersom det tar tid før skadene går over.

Det er viktig at du selv sender inn kvitteringer til Helfo for å få dekket dine utgifter, senest 6 måneder etter at du pådro deg utgiften.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon hos Helse Norge her:

Utgifter til advokat

Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter.

Inntektstap

Du har krav på å få dekket inntektstapet fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden dersom du ikke er tilbake i full jobb. Du kan også ha inntektstap tidligere hvis du hadde inntekter fra overtid, ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (Kr 638 000).

Dersom du ikke kommer tilbake i fullt arbeid vil du også ha krav på å få dekket det fremtidige inntektstapet ditt. Når du har vært utsatt for en yrkesskade er det normalt en standardisert utmåling.

De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig for å fremsette kravet overfor forsikringsselskapet. Vi kan hjelpe deg med dette.

Ménerstatning

Når du har vært utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på ménerstatning fra både NAV og forsikringsselskapet.

Menerstatning utbetales når du har blitt påført en skade eller en sykdom som har gitt deg varige mén i form av medisinsk invaliditet. Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger (ikke-økonomiske tap). Graden av medisinsk invaliditet avgjør erstatningsbeløpet og er en prosentsats basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Dette skiller seg fra et økonomisk tap som avgjøres ut i fra faktiske inntekter og kostnader. Du kan ha krav på ménerstatning selv om du kan jobbe som vanlig og ikke har inntektstap. Vi kan hjelpe deg å vurdere om ménerstatning kan være aktuelt i ditt tilfelle.

Dersom vilkårene er oppfylt har du ha krav på menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. For å få utbetalt menerstatning fra NAV må du selv søke om dette. Hovedregelen er at du må søke minst ett år etter ulykken. Du må ha en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på menerstatning, med mindre det foreligger tilleggsforsikringer.

Utmålingen av ménerstatning er standardisert.

Du kan lese mer om ménerstatning fra NAV og finne søknadsskjema her.

Yrkesskadeerstatning kalkulator

Mange etterspør en kalkulator som viser erstatningen etter en yrkesskade, men fordi det er individuelle utmålinger i hver enkelt sak finnes ikke det.

Hjemmearbeidstap

Du kan ha krav på å få erstatning for påført hjemmearbeidstap. På grunn av skaden din kan det være oppgaver du ikke lenger greier å utføre, for eksempel renhold, hagearbeid eller helt nødvendig vedlikehold.

Rettspraksis legger føringer på hvor mye som dekkes under denne posten, men utgangspunktet for fastsettelsen er hva det koster å betale andre for å få utført arbeidet. Vi anbefaler at du tar vare på kvitteringer dersom du har utgifter til dette.

Dersom du mottar erstatning for fremtidig inntektstap er hjemmearbeidstapet inkludert i dette beløpet.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av hendelsen. Dette kan ikke kreves fra forsikringsselskapet, men må kreves fra arbeidsgiveren.

Det er en forutsetning at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Det er derfor kun aktuelt ved alvorlige situasjoner. Det er sjelden grunnlag for dette i yrkesskadesaker.

For alle andre krav etter en yrkesskade er det en sak mellom deg som skadet og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Erstatning for dødsfall – forsørgertap

Dersom en arbeidsulykke fører til dødsfall kan de etterlatte ha krav på erstatning.

Tidspunkt for oppgjør

Utgifter og inntektstapet oversendes til forsikringsselskapet underveis i saksbehandlingen. Det er forsikringsselskapet som bestemmer om og hvor mye som utbetales. Vi følger opp dette jevnlig ovenfor forsikringsselskapet og holder deg oppdatert.

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor forsikringsselskapet være når skaden din er stabilisert og en spesialisterklæring foreligger. Det er vanligvis 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert saken din og om du har krav på uførepensjon. Det tar minst 3-4 år etter ulykken. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har.

Det er vår erfaring at det ofte tar lang tid før saken mot forsikringsselskapet kan avsluttes. Mange opplever det som svært krevende både å håndtere skadene, behandlinger, ekstra utgifter, forholdet til NAV og arbeidsgiver. I tillegg kommer erstatningssaken mot forsikringsselskapet. Det kan være krevende å håndtere erstatningssaker på egenhånd. Vi kan hjelpe deg med dette, slik at du kan fokusere 100 % på egen helse og rehabiliteringsprosessen.

Skatt på erstatningsutbetalingen?

Det er kun erstatning som utbetales for inntektstap som du har hatt som innberettes og skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Fremtidig inntektstap og andre erstatningsposter er skattefrie ved utbetalingen

 

Kontakt oss for en vurdering av din sak.

24.09.21