Erstatning etter trafikkulykker

Våre advokater hjelper deg

Har du blitt skadet i trafikken? Utsatt for en påkjørsel? Dersom du har vært utsatt for personskade etter en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Vi kan hjelpe deg med å håndtere saken overfor forsikringsselskapet og sikre deg en mer riktig erstatning.

Vi er advokatfirmaet med spisskompetanse og mer enn 30 års erfaring med personskader; yrkesskader og trafikkskader. Det er viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Denne informasjonen bør du ha så tidlig som mulig for å sikre dine rettigheter.

Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær.

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

 

Hvordan løses saker om erstatning etter trafikkulykker?

De fleste sakene løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapene. I en del saker ser vi at det lønner seg å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før rettssak med resultatet etterpå. I våre siste rettssaker utgjorde tilbudene fra forsikringsselskapene kr. 4.411.000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr. 11.500.000,-. Det innebærer en økning med ca kr. 7.100.000 eller 160 %. Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen, fra første kontakt med forsikringsselskapet til saken er avgjort, enten gjennom forhandlinger, rettsforlik eller dom.

Her kan du lese flere eksempler på saker vi har håndtert.

Hvem har krav på trafikkskadeerstatning?

Dersom du blir skadet av en motorvogn har du krav på trafikkskadeerstatning fra motorvognens forsikringsselskap. Du kan ha krav på trafikkskadeerstatning hvis du er fører/sjåfør, passasjer, syklist, mc-fører eller fotgjenger som blir skadet i en kollisjon, utforkjøring, elgpåkjørsel eller påkjørsel bakfra mm. Det gjelder selv om sjåføren ikke har noen skyld i ulykken. Er du selv skyld i ulykken vil du fremdeles ha krav på erstatning, men denne kan bli redusert avhengig av hva som var årsaken.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak.

Rettigheter ved påkjørsel av bil

Har du blitt påkjørt av bil og fått skader har du rett til å få erstattet ditt tap. Alle motorvogner, herunder motorsykler, har en tvungen ansvarsforsikring som dekker skader og tap som følge av påkjørselen eller kollisjonen. Er du sjåfør eller passasjer i bil som blir påkjørt vil forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for påkjørselen være ansvarlig for å dekke dine tap og skader.

 

Les mer: Erstatning ved påkjørsel av bil

Personskade etter trafikkulykke – dette hjelper vi deg med

Hvis du har vært innblandet i en trafikkulykke og skadet deg, har du krav på å få erstattet ditt økonomiske tap og dine utgifter. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Her kan du lese mer om hva du kan få erstatning for.

Vi håndterer saken din ovenfor forsikringsselskapet, besvarer deres henvendelser og beregner erstatningskravene dine. Normalt løses saken gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet. Vi følger opp saken din til den er avsluttet, du trenger kun å forholde deg til oss.

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig etter ulykken?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette.

Her kan du lese mer om våre tips dersom du blir skadet på i trafikken og våre svar på ofte stilte spørsmål.

Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere saken sin selv først, men opplever at det er utfordrende. Vi kan vise til flere eksempler på saker hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav om erstatning etter trafikkulykker med vår bistand.

Må jeg betale for advokatutgiftene?

Den første konsultasjonen skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få tips og råd om veien videre.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Hvorfor bør du kontakte advokatfirmaet Unneland?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Du kan lese mer om saker vi har håndtert her.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader , og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak

 

Få bistand av advokat ved yrkesskader i trafikken - Advokatfirmaet Unneland AS

januar 10, 2022