Trafikkskader

Våre advokater hjelper deg

Har du vært utsatt for en ulykke i trafikken, kan vi hjelpe deg å håndtere saken overfor forsikringsselskapet og sikre deg en mer riktig erstatning.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!

Vi er advokatfirmaet med spisskompetanse og mer enn 25 års erfaring med personskader; yrkesskader og trafikkskader. Det er viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Det er avgjørende med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær.

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

I en del saker lønner det seg helt klart å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før rettssak med resultatet etterpå. I våre siste rettssaker utgjorde tilbudene fra forsikringsselskapene kr. 4.411.000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr. 11.500.000,-. Det innebærer en økning med ca kr. 7.100.000 eller 160 %.

Slik går du frem for å føre saken din:

Meld fra om ulykken til politi og forsikringsselskap

Når en trafikkulykke med personskade har skjedd er det på selve åstedet viktig å få meldt fra til politiet. Hvis politiet kommer så blir det foretatt vitneavhør, foto av biler med mer som sikrer en god dokumentasjon av selve hendelsesforløpet.

Dernest må du påse at skademelding sendes eget og ansvarlig forsikringsselskap. Det er forsikringen til bilen som forårsaket ulykken som skal behandle erstatningssaken i fortsettelsen. Noen ganger oppstår det diskusjon rundt ansvarsforholdet. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis samtale og bistand i den forbindelse.

Forsikringer

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra til selskapet. Det har betydning i med tanke på forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet.

Oppsøk legehjelp

Vær nøye med at symptomer/plager blir nedtegnet i journalen, og følg legens råd.

Utgifter

Du har krav på å få dekket alle nødvendige rimelige utgifter som følge av ulykken. Først må det undersøkes med NAV/HELFO hva folketrygden dekker og deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer.

Inntektstap

Du har krav på å få dekket ditt inntektstap fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Det kan også oppstå tidligere hvis du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (Grunnbeløpet er per 1. mai 2018 kr 96 883). De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig og fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

NAV

Sykepenger fra NAV utbetales i 12 mnd. Tre måneder før sykepengene utløper bør du søke arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis arbeidsevnen er nedsatt med minst 50%. Etter maksimalt fire år med AAP er neste ytelse fra NAV uføretrygd. Det er viktig å ha en dialog med NAV om skaden og arbeidssituasjonen.

Spesialist

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre gir spesialisten en beskrivelse av dine funksjonshemninger i forhold til arbeid. Vi bistår i forbindelse med valg av spesialist. Valget er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak.

Avslutning av erstatningssaken 

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor selskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil som nevnt vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert saken din i forhold til uførepensjon og det tar minst 3-4 år etter ulykken. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har. Før saken kan avsluttes bør du minimum vite hvor mye du kan jobbe og tjene i fremtiden.

17.09.2019