Yrkesskader i trafikken

Yrkesskader i trafikken – Har du vært innblandet i en i yrkesskade i trafikken, dvs at en bil har skadet deg mens du var i arbeid, har du krav på å få erstattet ditt økonomiske tap. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om trafikkulykken ikke hadde skjedd. Noen ganger er f.eks sykepengene du får fra NAV lavere enn det du ville fått utbetalt i lønn dersom ulykken ikke hadde skjedd og du hadde kunnet fortsette å jobbe. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Yrkesskader i trafikken

En del trafikkulykker skjer mens en er på arbeid. Typisk vil det gjelde for yrkessjåfører, men også andre som bruker bil i yrke blir innblandet i ulykker og skades. Skades du i trafikken mens du er på arbeid vil to lover gjelde, Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven. Reglene er de samme når det gjelder ditt tap fram til et endelig erstatningsoppgjør av saken din skjer med forsikringsselskapet. For det fremtidige tapet, inntektstap, utgifter, med mer er det ulike regler. Det må foretas to erstatningsberegninger og du som skadet har rett til å velge det alternativet som gir deg best erstatning. Er du som er skadet i tillegg offentlig ansatt kommer også et tredje regelsett inn, Hovedtariffavtalen. Vi går ikke inn på det her, men ber deg heller om å ta kontakt med oss så kan vi sammen gjøre en vurdering av hvordan reglene virker for deg.

Det er forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for trafikkulykken som behandler saken selv om det også er en yrkesskade. I noen tilfeller kan det ta noe tid før selskapene har avklart hvem som er ansvarlig og skal behandle saken videre. I mellomtiden kan du som skadet forholde deg til ditt eget forsikringsselskap.

Det er viktig å melde skaden til begge forsikringsselskaper både forsikringsselskapet til bilen og arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Det som er ansvarlig etter Bilansvarsloven og det som er ansvarlig etter Yrkesskadeforsikringsloven dersom det er et annet selskap. Det er også viktig å melde skaden under eventuelle andre forsikringer som arbeidsgiver har, f. eksempel personalforsikringer.

Skadetilfellet skal også meldes til NAV. Det har bla betydning for refusjon/dekning av utgifter til f. eksempel  behandling, lege, medisiner, reise mm.

 

Når skjer en trafikkskade i yrke, dvs når er en trafikkulykke også en yrkesskade?

For at en trafikkulykke skal være en yrkesskade må skaden ha skjedd mens du var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Av disse vilkårene er det viktigste at du var i arbeid da ulykken skjedde.

Trafikkulykker på vei til og fra arbeid.

Trafikkskader som skjer på vei til eller fra arbeid er ikke en yrkesskade. Det er fordi du ikke har kommet fram til arbeidsstedet og du er ikke i arbeid når ulykken skjer. Det betyr at Yrkesskadeforsikringslovens regler ikke gjelder, men trafikkskaden er dekket under Bilansvarsloven. Trafikkskaden vil i et slikt tilfelle heller ikke dekkes av yrkesskadebestemmelsene i Folketrygdloven.

En må være oppmerksom på at dersom en beviselig har startet arbeidsdagen på hjemmekontor før en kjører av gårde til arbeidssted eller første kunde så vil en være på arbeid.  Da har arbeidsdagen allerede startet. Hvis en har et ambulerende arbeid så vil ikke reisen hjemmefra til første kundebesøk eller varelevering være dekket. Men reisen fra første kundebesøk til arbeidsstedet eller neste kunde vil være dekket. Reisen direkte fra siste kunde og hjem vil heller ikke være dekket. Det finnes unntak fra reglene foran dersom f.eks kjøringen utgjør en større del av hele arbeidsdagen. Det kan f.eks være at en kjører i mange timer for å delta i et møte eller lignende. Da vil hele reisen være dekket fra en drar hjemmefra til en er tilbake.

05.04.2018