Yrkesskader i trafikken

Få bistand av advokat ved yrkesskader i trafikken - Advokatfirmaet Unneland AS

Hvis du har vært innblandet i en i yrkesskade i trafikken og skadet deg, har du krav på å få erstattet det økonomiske tapet ditt. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om trafikkulykken ikke hadde skjedd.

Usikker på om du har en sak?

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!

Yrkesskader i trafikken

En del trafikkulykker skjer mens en er på arbeid. Typisk vil det gjelde for yrkessjåfører, men også andre som mer sporadisk bruker bil i yrke skades. Ved trafikkulykke med personskade mens en er på arbeid vil to lover gjelde, Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven. Reglene er de samme når det gjelder tap fram til et endelig oppgjør finner sted. For det fremtidige tapet, inntektstap, utgifter, med mer er det ulike regler. Det må foretas to beregninger og den skadde har rett til å velge det alternativet som er gunstigst. Er den skadde i tillegg offentlig ansatt kommer også et tredje regelsett inn, Hovedtariffavtalen.

Det er forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for trafikkulykken som behandler saken selv om det også er en yrkesskade. I noen tilfeller kan det ta noe tid før selskapene har avklart hvem som er ansvarlig. I mellomtiden kan den skadde forholde seg til sitt eget forsikringsselskap.

Det er viktig å melde skaden til begge forsikringsselskaper, både det som er ansvarlig etter Bilansvarsloven og det som er ansvarlig etter Yrkesskadeforsikringsloven, dersom det er et annet selskap. Det er også viktig å melde skaden under eventuelle andre forsikringer som arbeidsgiver har, for eksempel personalforsikringer.

Skadetilfellet skal også meldes til NAV. Det har bla betydning for refusjon/dekning av utgifter til f. eksempel  behandling, lege, medisiner, reise mm.

Når skjer en trafikkskade i yrke, dvs når er en trafikkulykke også en yrkesskade?

For at en trafikkulykke skal være en yrkesskade må skaden ha skjedd mens du var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Trafikkulykker på vei til og fra arbeid.

Trafikkskader som skjer på vei til eller fra arbeid, er ikke dekket som en yrkesskade. Det fordi du ikke har kommet fram til arbeidsstedet, du er ikke i arbeid og det er ofte ikke i arbeidstiden. Det betyr at Yrkesskadeforsikringslovens regler ikke gjelder, men trafikkskaden er dekket under Bilansvarsloven. Trafikkskaden vil heller ikke dekkes av yrkesskadebestemmelsene i Folketrygdloven.

Du må være oppmerksom på at dersom du beviselig har startet arbeidsdagen på hjemmekontor før du kjører av gårde til arbeidssted eller første kunde, så vil du være på arbeid. Da har arbeidsdagen allerede startet. Hvis du har et ambulerende arbeid, vil ikke reisen hjemmefra til første kundebesøk eller varelevering være dekket. Derimot vil reisen fra første kundebesøk til arbeidsstedet eller neste kunde vil være dekket. Reisen direkte fra siste kunde og hjem vil heller ikke være dekket. Det finnes unntak fra reglene dersom f.eks. kjøringen utgjør en vesentlig del av arbeidsdagen. Det kan f.eks. være at en kjører i mange timer for å delta i et møte eller lignende. Da vil hele reisen være dekket fra en drar hjemmefra til en er tilbake.

17.09.19