Yrkesskader

Yrkesskader – Advokat

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 25 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader.

Det er viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Ta kontakt snarest etter en ulykke. Da kan du selv bestemme om og hva du vil gjøre. Vi gir deg informasjon om hva du bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Saken blir ofte vanskeligere dess lengre tid som går. Vi hjelper til med å få erstattet inntektstapet fra forsikringsselskapet, erstattet utgifter, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikrings- selskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Ulykken

Ved yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles ved alvorlig skade. Det er arbeidsgivers plikt til å melde skaden til NAV.

Lege

Ved skader må lege konsulteres og en må være nøye med at symptomer/plager blir nedtegnet i journalen, følg legens råd.

Behandling

Søk adekvat behandling i samråd med lege dersom plagene vedvarer. Husk rehabiliteringspotensialet er størst i den første tiden etter skaden og avtar når det har gått 1-2 år. Det er derfor viktig å komme i gang med behandling og trening så tidlig som mulig.

Forsikringer

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet.

Beviser

Det er du som må bevise at dine skader skyldes ulykken. Dersom skadene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at skadene skyldes ulykken. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjør at en svekker sin sak eller at en ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt.

Utgifter

Du har krav på å få dekket alle nødvendige rimelige utgifter som følge av ulykken fra forsikringsselskapet. Først må det undersøkes med NAV hva folketrygden dekker og deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer.

Folketrygd

Ved en yrkesskade er det gunstigere regler for beregning av grunnlaget for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. NAV dekker som hovedregel alle behandlings- og medisinutgifter ved yrkesskader uten at du må betale egenandel. NAV har gode informasjonssider på www.nav.no.

Inntektstap

Du har krav på å få dekket inntektstapet fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Det kan også oppstå tidligere hvis du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G. De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig og fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Du må søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Du bør søke minst 3 måneder før utløpet av sykepengeperioden. Det er et vilkår at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Som hovedregel kan du ikke motta arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år. For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må du sende meldekort hver 14. dag.

Spesialist

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskrivelser spesialisten dine funksjonshemninger i forhold til arbeid. Vi bistår i forbindelse med valg av spesialist. Valget er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak.

Uførepensjon

Det vil vanligvis bli vurdert uførepensjon dersom du etter arbeidsavklaringspenger ikke er tilbake i arbeidslivet fullt eller delvis. Det er en meget tidkrevende prosess før uførepensjon vurderes og det er ikke uvanlig at det går 5-6 år etter ulykken. Alder og hvor hardt skadet du er har stor betydning i vurderingen.

Ménerstatning

Dersom vilkårene er oppfylt kan man ha krav på ménerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. For å få utbetalt ménerstatning fra NAV må du selv søke om dette, men som hovedregel senere enn ett år etter ulykken. Du må ha en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på ménerstatning.

Yrkesskade – Endelig krav

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor selskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil som nevnt vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert saken din i forhold til uførepensjon og det tar minst 3-4 år etter ulykken. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har.

Les mer om yrkesskader og bistand på våre hjemmesider www.yrkesskadekontoret.no 

05.04.2018