Yrkesskade

Har du vært utsatt for en yrkesskade, er det er viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Vi kan bistå med å få erstattet inntektstapet fra forsikringsselskap, erstattet utgifter til f.eks. lege, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak

Advokatbistand ved yrkesskader

Det er viktig å ta kontakt så snart som mulig etter en ulykke. Saken blir ofte vanskeligere dess lengre tid som går, og tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Du kan selv bestemme om du trenger videre bistand, men vi hjelper deg med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis, og det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak

Meldeplikt ved yrkesskade og yrkessykdom

Hvis du har vært utsatt for yrkesskade eller yrkessykdom, har arbeidsgiver plikt å melde til NAV snarest mulig. Hvis dette ikke blir gjort, kan du melde skaden selv. Du har i tillegg selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. Ved alvorlige yrkesskader skal arbeidsgiver varsle Arbeidstilsynet og politi.

For mer informasjon kan du lese vår informasjon om gangen i en yrkesskadesak.

Skade på jobb – hvem betaler?

Hvis du skader deg på jobb, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Ingen yrkesskader er like, og det vil ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskap og trygdekontor, eller spørsmål rundt hva som er det faktiske økonomiske tap. Les mer om yrkesskadeerstatning, hvem som betaler hva, og hva du har krav på ved yrkesskade.

Profesjonell bistand

Det er viktig å få profesjonell bistand når du søker erstatning etter å ha blitt utsatt for yrkesskade. Vi kan vise til flere eksempler på saker hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav om erstatning etter yrkesskade. Se også våre ofte stilte spørsmål om krav og rettigheter ved yrkesskade.

Yrkessykdom

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom. Arbeidsgiver er pliktig å melde en yrkesskade til NAV, og du har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. For den videre prosessen er lovverket komplisert, og det skal foretas omfattende og skjønnsmessige vurderinger. Du vil derfor svært ofte ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt.

Se også eksempler på saker hvor det er tilkjent erstatning ved yrkessykdom.

PTSD – posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en lidelse som kan oppstå som en reaksjon på en usedvanlig truende eller katastrofal hendelse. Hvis en skulle bli utsatt for dette i yrkessammenheng, vil det være fornuftig med profesjonell bistand når det kommer til juridiske rettigheter, selv om dette ikke skal stå i fokus tidlig etter en skade.


Lege

Ved skader må lege konsulteres og en må være nøye med at symptomer eller plager blir nedtegnet i journalen. Følg legens råd.

Behandling

Søk adekvat behandling i samråd med lege dersom plagene vedvarer. Husk rehabiliteringspotensialet er størst i den første tiden etter skaden og avtar når det har gått 1-2 år. Det er derfor viktig å komme i gang med behandling og trening så tidlig som mulig.

Forsikringer

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet.

Beviser

Det er du som må bevise at dine skader skyldes ulykken. Dersom skadene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at skadene skyldes ulykken. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjør at en svekker sin sak eller at en ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt.

Utgifter

Du har krav på å få dekket alle nødvendige rimelige utgifter som følge av ulykken fra forsikringsselskapet. Først må det undersøkes med NAV hva folketrygden dekker og deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer.

Folketrygd

Ved en yrkesskade er det gunstigere regler for beregning av grunnlaget for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. NAV dekker som hovedregel alle behandlings- og medisinutgifter ved yrkesskader uten at du må betale egenandel.

Inntektstap

Du har krav på å få dekket inntektstapet fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Det kan også oppstå tidligere hvis du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G. De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig og fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Du må søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Du bør søke minst 3 måneder før utløpet av sykepengeperioden. Det er et vilkår at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Som hovedregel kan du ikke motta arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år. For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må du sende meldekort hver 14. dag.

Spesialist

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskrivelser spesialisten dine funksjonshemninger i forhold til arbeid. Vi bistår i forbindelse med valg av spesialist. Valget er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak.

Uførepensjon

Det vil vanligvis bli vurdert uførepensjon dersom du etter arbeidsavklaringspenger ikke er tilbake i arbeidslivet fullt eller delvis. Det er en meget tidkrevende prosess før uførepensjon vurderes og det er ikke uvanlig at det går 5-6 år etter ulykken. Alder og hvor hardt skadet du er har stor betydning i vurderingen.

Menerstatning

Dersom vilkårene er oppfylt kan man ha krav på menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. For å få utbetalt menerstatning fra NAV må du selv søke om dette, men som hovedregel senere enn ett år etter ulykken. Du må ha en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på menerstatning.


Yrkesskade – endelig krav

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor selskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil som nevnt vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert saken din i forhold til uførepensjon og det tar minst 3-4 år etter ulykken. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!

20.04.2021